OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Autoslužby Hana Chvojková

se sídlem Olomouc-Nedvězí, Jilemnického 52, 779 00

ič.   49557858

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Autoslužby na adrese www.mautoland.cz (dále jen webová stránka) a upravují vztahy vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Hana Chvojková Autoslužby,IČ: 49557858, se sídlem Jilemnického 52, Olomouc - Nedvězí (dále jen Prodávající) a jejími partnery (dále jen Kupující).

Definice:

a)  Prodávající

Prodávajícím je Hana Chvojková Autoslužby, IČ: 49557858, se sídlem Jilemnického 52, Olomouc - Nedvězí

b)  Kupující

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel, kdy spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle  zvláštích předpisů (svobodná povolání jako advokacie apod.) a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí přílušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

c)  Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

d)  Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uschována a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese: mautoland@seznam.cz nebo nvýše uvedené adrese Prodávajícího.

1.2.  Veškeré smlvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vytvořeny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1  Na základě registrace kupjícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní  může kupující provádět objednání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní.

 

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost  ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (obchodních podmínek)

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Kupní smlouvu lze uzavřít

a)  ústně osobní návštěvou na pobočce nebo telefonicky - Kupující ústně učiní objednávku a Prodávající ji ústně odsouhlasí

b)  písemně e-mailem, nebo prostřednictvím e-shopu a prodávající ji písemně nebo telefonicky na uvedený telefoní kontakt odsouhlasí

Vlastní kupní smlouva je uzavřena písemným nebo ústním odsouhlasením prodávajícího.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny toho zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za idividuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístněné na webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Kupní ceny uváděné na e-shopu jsou smluvní a konečné t.j. včetně DPH popř.všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku. Tyto náklady jsou Kupujícímu naúčtovaný zvlášť na daňovém dokladu.


Zboží je zasíláno službou PPL dobírkou, za následujících finančních podmínek:

balík do 15 kg                      150,- Kč vč. DPH

balík od 15 kg -30 kg           300,- Kč vč. DPH

Při dodání na soukromou adresu přepravce zaručuje telefonické vyrozumění a dohodu o přesném místě a času předání zásilky.